استاندارد دفاعی

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد دژبان در استاندارد دفاعی.

زمان اجرای پروژه: بهمن ماه ۱۳۹۷

مکان پروژه: تهران.

admin
در تاریخ:۹ بهمن ۱۳۹۷