دانشگاه مالک اشتر تهران
دانشگاه مالک اشتر
دانشگاه مالک اشتر

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد در دانشگاه مالک اشتر تهران.

زمان اجرای پروژه: شهریور ماه ۱۳۹۸

مکان پروژه: تهران.

admin
در تاریخ:۳۰ شهریور ۱۳۹۸