صا ایران

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد در صا ایران.

زمان اجرای پروژه: اسفند ماه ۱۳۹۵

مکان پروژه: تهران.

admin
در تاریخ:۸ اسفند ۱۳۹۵