مرکز ایثار

نصب و راه اندازی گیت های کنترل دژبان در مرکز ایثار.

زمان اجرای پروژه: اردیبهشت ماه 1397

مکان پروژه: تهران.

admin
در تاریخ:۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷