مرکز ایثار

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد دژبان در مرکز ایثار.

زمان اجرای پروژه: اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

مکان پروژه: تهران.

admin
در تاریخ:۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷