نمایشگاه حراست، امنیت و فناوری اطلاعات در صنعت نفت گاز پتروشیمی

دفعات حضور : ۳ بار  ( ۲ بار به عنوان در نمایشگاه امنیت پایدار در صنعت نفت )

۱۳۹۲ – ۱۳۹۳ – ۱۳۹۸

زمان برگزاری : یک بار در سال

محصولات حاضر در نمایشگاه : نرم افزار حراستنرم افزار پلاک خوان

نمایشگاه حراست، امنیت در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی​ ۱۳۹۸

نمایشگاه امنیت پایدار در صنعت نفت ۱۳۹۳

نمایشگاه امنیت پایدار در صنعت نفت ۱۳۹۲