رضایت نامه ها

رضایت نامه ها از سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان

مجموعه فولاد بافق کسری

مجموعه فولاد بافق کسری

اعلام رضایت شرکت مجموعه فولاد بافق کسری از عملکرد شرکت پیام گستر در تاریخ: اردیبهشت ماه 1395

بانک مسکن زنجان

بانک مسکن زنجان

اعلام رضایت بانک مسکن زنجان از عملکرد شرکت پیام گستر در تاریخ: فروردین ماه 1395

بانک انصار

بانک انصار

اعلام رضایت بانک انصار از عملکرد شرکت پیام گستر در تاریخ: اسفند ماه 1393

مجتمع سنگ آهن سنگان

مجتمع سنگ آهن سنگان

اعلام رضایت مجتمع سنگ آهن سنگان از عملکرد شرکت پیام گستر در تاریخ: اردیبهشت ماه 1394

شرکت هوایار

شرکت هوایار

اعلام رضایت شرکت هوایار از عملکرد شرکت پیام گستر

شرکت دبش سبز گستر

شرکت دبش سبز گستر

اعلام رضایت شرکت دبش سبز گستر از عملکرد شرکت پیام گستر در تاریخ: مرداد ماه 1394

شرکت ایران پتک

شرکت ایران پتک

اعلام رضایت شرکت ایران پتک از عملکرد شرکت پیام گستر در تاریخ: بهمن ماه 1394

مجتمع طلای موته

مجتمع طلای موته

اعلام رضایت مجتمع طلای موته از عملکرد شرکت پیام گستر در تاریخ: بهمن ماه 1394

بانک مسکن خراسان شمالی

بانک مسکن خراسان شمالی

اعلام رضایت شرکت بانک مسکن خراسان شمالی از عملکرد شرکت پیام گستر در تاریخ: اردیبهشت ماه 1395

بانک مسکن یزد

بانک مسکن یزد

اعلام رضایت بانک مسکن یزد از عملکرد شرکت پیام گستر در تاریخ: اردیبهشت ماه 1395

شرکت صالح کاشمر

شرکت صالح کاشمر

اعلام رضایت شرکت صالح کاشمر از عملکرد شرکت پیام گستر در تاریخ: اردیبهشت ماه 1395