رضایت نامه ها

رضایت نامه ها از سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان

شرکت باما

شرکت باما

اعلام رضایت شرکت باما از عملکرد شرکت پیام گستر در تاریخ: اردیبهشت ماه 1395

بانک مسکن ایلام

بانک مسکن ایلام

اعلام رضایت بانک مسکن ایلام از عملکرد شرکت پیام گستر در تاریخ: اردیبهشت ماه 1395

بانک مسکن هرمزگان

بانک مسکن هرمزگان

اعلام رضایت شرکت بانک مسکن هرمزگان از عملکرد شرکت پیام گستر در تاریخ: اردیبهشت ماه 1395

شرکت آ اس پ

شرکت آ اس پ

اعلام رضایت شرکت آ.اس.پ از عملکرد شرکت پیام گستر در تاریخ: تیرماه 1395