شرکت گاز استان کرمانشاه

شرکت گاز استان کرمانشاه

admin
در تاریخ : ۳ خرداد ۱۴۰۲

نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد خودرویی در شرکت گاز استان کرمانشاه.زمان اجرای پروژه: خرداد ۱۴۰۲مکان پروژه: استان کرمانشاه.

مشاهده بیشتر
اداره کل جهاد کشاورزی

اداره کل جهاد کشاورزی

admin
در تاریخ : ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد خودرویی در اداره کل جهاد کشاورزی استان قزوین.زمان اجرای پروژه: اردیبهشت 1402مکان پروژه: استان تهران

مشاهده بیشتر
رایان بورس

رایان بورس

admin
در تاریخ : ۲ اسفند ۱۴۰۱

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد دژبان در رایان بورس.زمان اجرای پروژه: اسفند ۱۴۰۱مکان پروژه: استان تهران

مشاهده بیشتر
شهرک سلامت

شهرک سلامت

admin
در تاریخ : ۱۵ بهمن ۱۴۰۱

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در شهرک سلامت.زمان اجرای پروژه: بهمن ۱۴۰۱مکان پروژه: استان تهران

مشاهده بیشتر
دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور

admin
در تاریخ : ۲۶ دی ۱۴۰۱

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در دانشگاه پیام نور.زمان اجرای پروژه: دی ۱۴۰۱مکان پروژه: استان تهران

مشاهده بیشتر
شرکت میهن

شرکت میهن

admin
در تاریخ : ۱۸ دی ۱۴۰۱

نصب و راه اندازی سیستم حراست و انتظامات دژبان در انبار شرکت میهن.زمان اجرای پروژه: دی ۱۴۰۱مکان پروژه: استان تهران

مشاهده بیشتر