نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، امنیتی و ایمنی (ایپاس)

دفعات حضور : ۴ بار

IPAS 2016-IPAS 2018-IPAS 2019-IPAS 2022

زمان برگزاری : یک بار در سال

محصولات حاضر در نمایشگاه : گیت کنترل تردداتوماسیون حراستنرم افزار پلاک خوان

IPAS

IPAS 2022

نمایشگاه ایپاس

IPAS 2019

IPAS 2018

IPAS 2016