نمایشگاه کار

نمایشگاه کار
دفعات حضور : ۲ بار

1400 – 1402

زمان برگزاری : چندین بار در سال

عناوین شغلی حاضر در نمایشگاه : بوت کمپ رایگان پشتیبانی – بوت کمپ رایگان برنامه نویسی

نمایشگاه دانشکار 1402