شرکت آب منطقه ای تبریز

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در شرکت آب منطقه ای تبریز.

زمان اجرای پروژه: اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

مکان پروژه: تبریز.

admin
در تاریخ:۲ تیر ۱۳۹۵