اداره کل جهاد کشاورزی

نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد خودرویی در اداره کل جهاد کشاورزی استان قزوین.

زمان اجرای پروژه: اردیبهشت ۱۴۰۲

مکان پروژه: استان تهران

admin
در تاریخ:۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲