اداره کل جهاد کشاورزی

نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد خودرویی در اداره کل جهاد کشاورزی استان قزوین.

زمان اجرای پروژه: اردیبهشت 1402

مکان پروژه: استان تهران

اطلاعات تماس