استانداری البرز

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در استانداری البرز.

زمان اجرای پروژه: مرداد ماه ۱۳۹۶

مکان پروژه: البرز.

admin
در تاریخ:۱۴ مرداد ۱۳۹۶