استانداری البرز

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در استانداری البرز.

زمان اجرای پروژه: مرداد ماه 1396

مکان پروژه: البرز.

اطلاعات تماس