استانداری خراسان شمالی

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در استانداری خراسان شمالی.

زمان اجرای پروژه : خردادماه 1398

مکان پروژه: شهرستان بجنورد.

اطلاعات تماس