استانداری سمنان

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در استانداری سمنان.

زمان اجرای پروژه: مرداد ماه ۱۳۹۷

مکان پروژه: سمنان.

admin
در تاریخ:۱۴ مرداد ۱۳۹۷