بانک ایران زمین

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست وانتظامات دژبان به همراه سه دستگاه گیت کنترل تردد در بانک ایران زمین ساختمان یوسف آباد.

زمان اجرای پروژه: تیر ماه ۱۳۹۶

مکان پروژه: تهران.

admin
در تاریخ:۴ تیر ۱۳۹۶