بانک حکمت ایرانیان

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در بانک حکمت ایرانیان.

زمان اجرای پروژه: تیر ماه ۱۳۹۵

مکان پروژه: تهران.

admin
در تاریخ:۱۹ تیر ۱۳۹۵