بانک حکمت ایرانیان

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در بانک حکمت ایرانیان.

زمان اجرای پروژه: تیر ماه 1395

مکان پروژه: تهران.

اطلاعات تماس