بنیاد تعاون

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد در بنیاد تعاون.

زمان اجرای پروژه: مرداد ماه 1396

مکان پروژه: تهران.

اطلاعات تماس