بنیاد تعاون

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد در بنیاد تعاون.

زمان اجرای پروژه: مرداد ماه ۱۳۹۶

مکان پروژه: تهران.

admin
در تاریخ:۱۴ مرداد ۱۳۹۶