بیمارستان امام خمینی (ره)

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در بیمارستان امام خمینی (ره).

زمان اجرای پروژه: دی ماه 1397

مکان پروژه: تهران.

اطلاعات تماس