بیمارستان امام خمینی (ره)

نصب و راه اندازي سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در بیمارستان امام خمینی (ره).

زمان اجرای پروژه: دی ماه ۱۳۹۷

مکان پروژه: تهران.

admin
در تاریخ:۲۴ دی ۱۳۹۷