شرکت بیمه آرمان(ساختمان مرکزی)

نصب و راه اندازی سه دستگاه گیت کنترل تردد دژبان در ساختمان مرکزی بیمه آرمان.

زمان اجرای پروژه: تیرماه ۱۳۹۸

مکان پروژه: تهران .

admin
در تاریخ:۱۰ تیر ۱۳۹۸