شرکت بیمه آرمان (ساختمان نفت)

نصب و راه اندازی سه دستگاه گیت کنترل تردد دژبان در ساختمان نفت بیمه آرمان.

زمان اجرای پروژه: مرداد ماه 1398

مکان پروژه: تهران.

اطلاعات تماس