شرکت بیمه آرمان (ساختمان نفت)

نصب و راه اندازی سه دستگاه گیت کنترل تردد دژبان در ساختمان نفت بیمه آرمان.

زمان اجرای پروژه: مرداد ماه ۱۳۹۸

مکان پروژه: تهران.

admin
در تاریخ:۹ مرداد ۱۳۹۸