موسسه تحقیقات آب

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در موسسه تحقیقات آب.

زمان اجرای پروژه: مرداد ماه 1397

مکان پروژه: تهران .

اطلاعات تماس