موسسه تحقیقات آب

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در موسسه تحقیقات آب.

زمان اجرای پروژه: مرداد ماه ۱۳۹۷

مکان پروژه: تهران .

admin
در تاریخ:۱۳ مرداد ۱۳۹۷