موسسه تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در موسسه تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی.

زمان اجرای پروژه: تیر ماه 1397

مکان پروژه: تهران .

اطلاعات تماس