موسسه تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در موسسه تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی.

زمان اجرای پروژه: تیر ماه ۱۳۹۷

مکان پروژه: تهران .

admin
در تاریخ:۱۱ تیر ۱۳۹۷