دانشکده صنعت هواپیمایی کشور
راهبند دژبان

نصب و راه اندازی راهبند دژبان در دانشکده صنعت هواپیمایی کشور

زمان اجرای پروژه: اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

مکان پروژه: فرودگاه مهرآباد

admin
در تاریخ:۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰