دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه فرهنگیان
دانشگاه فرهنگیان
دانشگاه فرهنگیان

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در دانشگاه فرهنگیان

زمان اجرای پروژه: بهمن ماه ۱۳۹۹

مکان پروژه: استان تهران

اطلاعات تماس