دانشگاه پیام نور

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در دانشگاه پیام نور.

زمان اجرای پروژه: دی ۱۴۰۱

مکان پروژه: استان تهران

اطلاعات تماس