ساختمان اداری ایستگاه مترو گلشهر

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در ساختمان اداری ایستگاه مترو گلشهر.

زمان اجرای پروژه: بهمن ماه 1397

مکان پروژه: شهرستان کرج.

اطلاعات تماس