سازمان هواپیمایی کشوری

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در سازمان هواپیمایی کشوری.

زمان اجرای پروژه: مرداد ماه ۱۳۹۸

مکان پروژه: تهران .

admin
در تاریخ:۲ مرداد ۱۳۹۸