شرکت آلومینیوم المهدی

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در​ ​شرکت آلومینیوم المهدی

زمان اجرای پروژه: آبان ماه ۱۳۹۹

مکان پروژه: استان هرمزگان

اطلاعات تماس