شرکت ایندامین سایپا

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در شرکت ایندامین سایپا.

زمان اجرای پروژه: فروردین ماه 1398

مکان پروژه: جاده مخصوص کرج.

اطلاعات تماس