شرکت ایندامین سایپا

نصب و راه اندازي سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در شرکت ایندامین سایپا.

زمان اجرای پروژه: فروردین ماه ۱۳۹۸

مکان پروژه: جاده مخصوص کرج.

admin
در تاریخ:۲۱ فروردین ۱۳۹۸