شرکت فرش مشهد اردهال

نصب و راه اندازی نرم افزار حراست دژبان در​ شرکت فرش مشهد اردهال.

زمان اجرای پروژه: بهمن ماه 1398

مکان پروژه: کاشان.

اطلاعات تماس