شرکت مناطق نفت خیز جنوب
گیت کنترل تردد پروانه ای

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد دژبان در دفتر تهران شرکت مناطق نفت خیز جنوب.

زمان اجرای پروژه: اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

مکان پروژه: استان تهران.

admin
در تاریخ:۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹