شرکت مناطق نفت خیز جنوب

گیت کنترل تردد پروانه ای

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد دژبان در دفتر تهران شرکت مناطق نفت خیز جنوب.

زمان اجرای پروژه: اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

مکان پروژه: استان تهران.

اطلاعات تماس