شرکت هواپیمایی آسمان
شرکت هواپیمایی آسمان
شرکت هواپیمایی آسمان

نصب و راه اندازی سامانه هوشمند تشخیص پلاک دژبان در شرکت هواپیمایی آسمان.

زمان اجرای پروژه: بهمن۱۴۰۰

مکان پروژه: استان تهران

admin
در تاریخ:۲۴ بهمن ۱۴۰۰