صنایع غذایی کوروش

صنایع غذایی کوروش

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در​ صنایع غذایی کوروش

زمان اجرای پروژه: فروردین ماه 1400

مکان پروژه: استان تهران

اطلاعات تماس