منطقه ویژه صنایع فلزی و معدنی خلیج فارس
 نصب و راه اندازي سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در منطقه ویژه صنایع فلزی و معدنی خلیج فارس ( بندر عباس ).
 

زمان اجرای پروژه: شهریور ماه ۱۳۹۷

مکان پروژه: بندرعباس.

admin
در تاریخ:۲۷ شهریور ۱۳۹۷