منطقه ویژه صنایع فلزی و معدنی خلیج فارس

 نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در منطقه ویژه صنایع فلزی و معدنی خلیج فارس ( بندر عباس ).
 

زمان اجرای پروژه: شهریور ماه 1397

مکان پروژه: بندرعباس.

اطلاعات تماس