شرکت بهره برداری قطار شهری تهران و حومه مترو

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در شرکت بهره برداری قطار شهری تهران و حومه مترو.

زمان اجرای پروژه: بهمن ماه 1396

مکان پروژه: تهران.

اطلاعات تماس