مجتمع معدنی سرب و روی انگوران

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در معدن سرب و روی انگوران.

زمان اجرای  پروژه : خرداد 1398

مکان پروژه: شهرستان سقز.

اطلاعات تماس