مجتمع معدنی نفلین سینیت کلیبر
معدن کلیبر
معدن کلیبر

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در مجتمع معدنی نفلین سینیت کلیبر

زمان اجرای پروژه: اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

مکان پروژه: آذربایجان شرقی

admin
در تاریخ:۱ اردیبهشت ۱۴۰۰