شرکت مخابرات ایران

نصب و راه اندازي سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در شرکت مخابرات ایران.

زمان اجرای پروژه: مرداد ماه ۱۳۹۷

مکان پروژه: تهران.

admin
در تاریخ:۱۶ مرداد ۱۳۹۷