شرکت مخابرات ایران

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در شرکت مخابرات ایران.

زمان اجرای پروژه: مرداد ماه 1397

مکان پروژه: تهران.

اطلاعات تماس