منطقه آزاد اروند

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در منطقه آزاد اروند.

زمان اجرای پروژه: اردیبهشت ماه 1394

مکان پروژه: خوزستان.

اطلاعات تماس