منطقه آزاد اروند

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در منطقه آزاد اروند.

زمان اجرای پروژه: اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

مکان پروژه: خوزستان.

admin
در تاریخ:۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴