وزارت بهداشت

نصب و راه اندازی سیستم پذیرش مکانیزه ارباب رجوع در وزارت بهداشت.

زمان اجرای پروژه: مرداد ماه ۱۳۹۵

مکان پروژه: تهران.

admin
در تاریخ:۲ مرداد ۱۳۹۵