وزارت بهداشت

نصب و راه اندازی سیستم پذیرش مکانیزه ارباب رجوع در وزارت بهداشت.

زمان اجرای پروژه: مرداد ماه 1395

مکان پروژه: تهران.

اطلاعات تماس