پتروشیمی اروند

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در پتروشیمی اروند.

زمان اجرای پروژه: دی ماه 1394

مکان پروژه: خوزستان.

اطلاعات تماس