پتروشیمی اروند

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در پتروشیمی اروند.

زمان اجرای پروژه: دی ماه ۱۳۹۴

مکان پروژه: خوزستان.

admin
در تاریخ:۱ دی ۱۳۹۴