پتروشیمی فجر

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در پتروشیمی فجر.

زمان اجرای پروژه: اردیبهشت ماه 1398

مکان پروژه: ماهشهر.

اطلاعات تماس