پتروشیمی فجر

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در پتروشیمی فجر.

زمان اجرای پروژه: اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

مکان پروژه: ماهشهر.

admin
در تاریخ:۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸