سازمان زیباسازی شهرداری تهران
پروژه زیباسازی شهرداری تهران
پروژه زیباسازی شهرداری تهران
پروژه زیباسازی شهرداری تهران

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد دژبان در سازمان زیباسازی شهرداری تهران.

زمان اجرای پروژه: تیر ۱۴۰۲

مکان پروژه: استان تهران.

pariyaasadnezhad
در تاریخ:۱۴ تیر ۱۴۰۲