اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد و دیواره های جداکننده شیشه ای در اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران. زمان اجرای پروژه: مهر ماه 1396 مکان پروژه: تهران .

اطلاعات تماس