اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد و دیواره های جداکننده شیشه ای در اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران.

زمان اجرای پروژه: مهر ماه 1396

مکان پروژه: تهران .

admin
در تاریخ:۴ مهر ۱۳۹۶