اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران
نصب و راه اندازي گیت کنترل تردد و دیواره های جداکننده شیشه ای در اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران. زمان اجرای پروژه: مهر ماه ۱۳۹۶ مکان پروژه: تهران .
admin
در تاریخ:۴ مهر ۱۳۹۶