شرکت کاوشگران ارتباط نوین

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد دژبان در شرکت کاوشگران ارتباط نوین.

زمان اجرای پروژه: اسفند ماه ۱۳۹۸

مکان پروژه: تهران – کامرانیه.

admin
در تاریخ:۸ اسفند ۱۳۹۸