شرکت کاوشگران ارتباط نوین

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد دژبان در شرکت کاوشگران ارتباط نوین.

زمان اجرای پروژه: اسفند ماه 1398

مکان پروژه: تهران – کامرانیه.

اطلاعات تماس