ارسال گیت های کنترل تردد برای شرکت فولاد سیرجان

بارگیری و ارسال گیت های کنترل تردد دژبان برای نصب و راه اندازی در شرکت فولاد سیرجان.

زمان اجرای پروژه: شهریور ماه ۱۳۹۸

مکان پروژه: تهران.

admin
در تاریخ:۱۹ شهریور ۱۳۹۸