شرکت نفت بهران

شرکت نفت بهران

نصب و راه اندازی باسکول هوشمند دژبان، در شرکت نفت بهران زمان اجرای پروژه: بهمن ماه 1397 مکان پروژه: تهران، پالایشگاه نفت بهران

منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

نصب و راه اندازی باسکول هوشمند دژبان در منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس - پروژه باسکول هوشمند.زمان اجرای پروژه: شهریور ماه 1397مکان پروژه: تهران.