سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان

شهرک سلامت

شهرک سلامت

۱۵ بهمن ۱۴۰۱

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در شهرک سلامت.زمان اجرای پروژه: بهمن ۱۴۰۱مکان پروژه: استان ...

شرکت میهن

شرکت میهن

۱۸ دی ۱۴۰۱

نصب و راه اندازی سیستم حراست و انتظامات دژبان در انبار شرکت میهن.زمان اجرای پروژه: دی ۱۴۰۱مکان پروژه: استان ...

پروژه شرکت صنایع انرژی

پروژه شرکت صنایع انرژی

۲۳ مهر ۱۴۰۱

http://localhost/mydejban/wp-content/uploads/2022/10/راهبند-دژبان.mp4 نصب و راه اندازی راهبند خودرویی و سیستم جامع پلاک خوان دژبان در شرکت صنایع انرژی.زمان اجرای پروژه: مهر ۱۴۰۱مکان پروژه: استان ...

اطلاعات تماس