سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور

سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد دژبان در سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور​.زمان اجرای پروژه: خرداد ۱۴۰۲مکان پروژه: استان تهران.

شرکت گاز استان کرمانشاه

شرکت گاز استان کرمانشاه

نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد خودرویی در شرکت گاز استان کرمانشاه.زمان اجرای پروژه: خرداد ۱۴۰۲مکان پروژه: استان کرمانشاه.

اداره کل جهاد کشاورزی

اداره کل جهاد کشاورزی

نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد خودرویی در اداره کل جهاد کشاورزی استان قزوین.زمان اجرای پروژه: اردیبهشت 1402مکان پروژه: استان تهران

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد دژبان در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات.زمان اجرای پروژه: اسفند ۱۴۰۱مکان پروژه: استان تهران

سازمان امور اراضی کشور

سازمان امور اراضی کشور

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد دژبان در سازمان امور اراضی کشور.زمان اجرای پروژه: اسفند ۱۴۰۱مکان پروژه: استان تهران

رایان بورس

رایان بورس

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد دژبان در رایان بورس.زمان اجرای پروژه: اسفند ۱۴۰۱مکان پروژه: استان تهران

شهرک سلامت

شهرک سلامت

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در شهرک سلامت.زمان اجرای پروژه: بهمن ۱۴۰۱مکان پروژه: استان تهران

دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در دانشگاه پیام نور.زمان اجرای پروژه: دی ۱۴۰۱مکان پروژه: استان تهران

شرکت میهن

شرکت میهن

نصب و راه اندازی سیستم حراست و انتظامات دژبان در انبار شرکت میهن.زمان اجرای پروژه: دی ۱۴۰۱مکان پروژه: استان تهران

بیمارستان تخصصی البرز

بیمارستان تخصصی البرز

نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد دژبان در بیمارستان تخصصی البرز.زمان اجرای پروژه: دی ۱۴۰۱مکان پروژه: استان البرز